Algemene voorwaarden


Pallasso Circus, Theater & Entertainment

Algemene leveringsvoorwaarden 

opgesteld op 22 februari 2019.

Bijgewerkt 02 januari 2023.

 

Pallasso Circus, Theater & Entertainment
gevestigd en kantoorhoudende: Duinendaal 54, 5281 AP te Boxtel. 
Kamer van Koophandelnummer: 73957097
BTW-id nummer: NL002332805B90  

 

Artikel 1. Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 “Pallasso”: Pallasso Circus, Theater & Entertainment, Duinendaal 54, 5281 AP te Boxtel. KvK 73957097
1.2 “Opdrachtgever”: iedere natuurlijke persoon, iedere rechtspersoon, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap of andere entiteit, zowel privaat- als publiekrechtelijk, die op eigen naam als eisende en verwerende in procedures kan optreden, alsmede de rechtsopvolgers en cessionarissen van zijn rechten of verplichtingen onder de overeenkomst tot het verlenen van diensten,die aan Pallasso werk opdraagt.
1.3 “Overeenkomst”: de overeenkomst, waarbij Pallasso zich verbindt aan opdrachtgever op enigerlei diensten te verlenen en opdrachtgever zich verbindt de daaraan verbonden vergoeding te betalen en accoord te zijn met de algemene voorwaarden zoals hier beschreven.
1.4 “Partijen”: Pallasso ter ene zijde en opdrachtgever aan andere zijde.
1.5 “Plaats van vestiging”: het adres van Pallasso en van opdrachtgever zoals genoemd in de overeenkomst tot het verlenen van diensten.
1.6 “Werkdag”: een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van de uit te voeren opdracht erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pallasso aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten met Pallasso, waaronder verhuur van de in de overeenkomst genoemde diensten en/of goederen en de daarbij vermelde accessoires, de aan Pallasso verstrekte opdrachten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.
2.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij expliciet anders vermeld door Pallasso. Opdrachtgever stemt reeds nu voor alsdan in met wijzigingen van deze voorwaarden.
2.3 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend, indien en voor zover deze door Pallasso zijn aanvaard.
2.4 Indien Pallasso ten behoeve van of bij de uitvoering van een met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst met een Toeleverancier, zijnde een horecabedrijf, een toeleveringsovereenkomst heeft gesloten in de zin van van de Uniforme Voorwaarden Horeca van Koninklijk Horeca Nederland,dan wel zelf horecadiensten in die zin verleent, dan hebben deze Uniforme Voorwaarden uitgegeven door Koninklijk Horeca Nederland gedeponeerd bij de de K.v.K. te `s -Gravenhage onder nr 606/1998 dan wel eventueel later geldende en gedeponeerde Uniforme Voorwaarden voorzover het de horecadiensten betreft een aanvullende werking op deze algemene voorwaarden.
2.5 M.b.t. het boeken van artiesten gelden, naast deze voorwaarden, tevens onze algemene bepalingen m.b.t. het boeken van artiesten.
2.6 M.b.t. het huren van materialen gelden, naast deze voorwaarden, tevens onze algemene bepalingen m.b.t. het huren van materialen.

Artikel 3. Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat Pallasso de opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd, danwel met de uitvoering daarvan een begin heeft gemaakt. Dit laatste geldt eveneens in geval opdrachten in ontvangst zijn genomen door personeel, vertegenwoordigers of tussenpersonen van pallasso.
3.2 De door pallasso opgegeven prijzen luiden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, in Euro’s exclusief B.T.W. n zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bestaande prijzen, lonen, belastingen, vrachtkosten en andere kosten. Wanneer een of meerdere van deze prijscomponenten sedert de aanbieding is verhoogd, heeft Pallasso het recht de prijs dienovereenkomstig aan te passen, ook al vindt wijziging plaats ingevolge reeds bij de aanbieding (te) voorziene omstandigheden. Pallasso zal de opdrachtgever schriftelijk in kennis stellen van de prijsverhoging. De opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft het recht om de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien Pallasso de prijs heeft verhoogd binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de prijsverhogingen betreft waartoe Pallasso op grond van wettelijke voorschriften verplicht is.
3.3 Pallasso is bevoegd om haar aanbiedingen, offertes of kostenschattingen binnen vier werkdagen na acceptatie door opdrachtgever in te trekken.

Artikel 4. Opdrachtduur.
4.1 De duur van de uitvoering van de opdracht en enige daaraan verbonden offertes, werkzaamheden of kostenschattingen, is gebaseerd op de informatie zoals verstrekt door opdrachtgever.
4.2 De termijn, binnen welke de opdracht moet zijn uitgevoerd, kan door opdrachtgever worden verlengd, hetzij eigener beweging, hetzij op een daartoe strekkend verzoek van Pallasso. Indien door overmacht, door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens opdrachtgever aanbrengen van wijzigingen in de uitvoering van de opdracht, niet van Pallasso kan worden gevergd dat de opdracht binnen overeengekomen termijn wordt uitgevoerd, heeft Pallasso recht dienovereenkomstige termijnsverlegging of wijziging van de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden, of kan Pallasso de overeenkomst tot dienstverlening ontbinden in overeenstemming met het bepaalde in artikel 10.
4.3 Indien een tussentijdse wijziging van de werkzaamheden zoals beschreven in 4.2 het overeengekomen honorarium waarschijnlijk zal beïnvloeden, zal Pallasso opdrachtgever hiervan tijdig berichten. De verrekening van het meer werk geschiedt door bijbetaling, dat Pallasso factureert na uitvoering van het meerwerk.

Artikel 5. Opdrachtuitvoering.
5.1 De verbintenissen die ten laste van Pallasso voortkomen uit overeenkomsten tot het verlenen van diensten, worden door Pallasso en opdrachtgever gekenmerkt als inspanningsverbintenissen, behoudens afwijkende duiding door Nederlands recht of enige nadere overeenkomst tussen Pallasso en opdrachtgever.
5.2 Het eventueel inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht kan in overleg met opdrachtgever geschieden. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van al degenen die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken.
5.3 Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat Pallasso op geen enkele wijze gehinderd wordt in de uitvoering van de opdracht.
5.4 Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat Pallasso tijdig kan beschikken over een ruimte die Pallasso geschikt acht ter uitvoering van de opdracht.
5.5 Voor zover de dienstverlening door Pallasso de organisatie van enigerlei evenement betreft, verklaart opdrachtgever nu vooralsdan volledig bekend te zijn met de soort en aard van het te organiseren evenement en de prestaties, aard en inhoud van het programma voor het evenement. Opdrachtgever verklaart zich akkoord met vijftien minuten pauze per gecontracteerd uur tijdens het evenement door degene of degenen die het feitelijke evenement uitvoeren. Een verzoek van de opdrachtgever tot verlening van de duur van het evenement nadat de overeenkomst tot het verlenen van diensten reeds is besloten, kan door Pallasso worden geweigerd of als meerwerk worden beschouwd. Het daadwerkelijke tijdstip van het einde van het evenement geldt dan als basis voor de berekening van het meer werk.
5.6 Opdrachtgever garandeert de veiligheid van alle bij de uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van Pallasso en zal alle noodzakelijke of noodzakelijk geachte maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Indien nodig zal opdrachtgever nader te bepalen veiligheidsrisico’s ten behoeve van Pallasso verzekeren.

Artikel 6. Betaling
6.1 Betaling van de facturen van Pallasso dienen vooraf opdracht of uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum op een ten name van Pallasso staande rekening te zijn bijgeschreven.
6.2 Indien opdrachtgever de ingevolge de overeenkomst verschuldigde betalingen niet tijdig heeft verricht, dan is Pallasso vanaf dat moment gerechtigd over het verschuldigde bedrag een rente ad 1% per maand in rekening te brengen, zonder dat daartoe een nader ingebrekestelling of aanzegging is vereist. Hierbij wordt het resterende gedeelte van een maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt.
6.3 Indien de opdrachtgever ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is Pallasso gerechtigd dit bedrag met incassokosten ter verhogen. Deze incassokosten omvatten alle kosten die Pallasso in rekening worden gebracht door advocaten, deurwaarders en ieder ander van wie Pallasso zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.
6.4 Betalingen van opdrachtgever strekken ten eerste tot vermindering van de incassokosten en ten tweede tot betaling van het oorspronkelijke bedrag.
6.5 Opdrachtgever is niet bevoegd om zijn verplichtingen tot betaling te compenseren met enige vermeende schuld van welke aard dan ook van Pallasso bij opdrachtgever.
6.6 Indien Pallasso goederen verhuurt aan opdrachtgever, dient de huurprijs te worden voldaan door bijschrijving van de huur op een rekening van Pallasso voordat de huur intreedt dan wel voordat de opdrachtgever de beschikking over het gehuurde heeft.
6.7 Het door opdrachtgever niet voldoen aan de verplichtingen die in dit artikel zijn uiteengezet, wordt als een toekenbare tekortkoming jegens Pallasso beschouwd. Pallasso kan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tot het verlenen van diensten opschorten. Indien Pallasso daar aanleiding toe acht, kan zij van opdrachtgever genoegzame zekerheid vragen voordat Pallasso uitvoering aan de opdracht geeft krachtens de overeenkomst tot het verlenen van diensten.
6.8 Indien de opdracht aan Pallasso is gegeven door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 7. Annuleren
7.1 De opdrachtgever kan gebruik maken van de mogelijkheid om te annuleren. Annulering dient te allen tijde uitdrukkelijk schriftelijk te geschieden.
7.2 Annuleringen m.b.t. het boeken van artiesten gelden, wordt uiteengezet in de algemene bepalingen m.b.t. het boeken van artiesten.
7.3 Annuleringen m.b.t. het huren van materialen gelden, wordt uiteengezet in de algemene bepalingen m.b.t. het huren van materialen

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Iedere aansprakelijkheid van Pallasso met uitzondering van aansprakelijkheid voor winstderving en andere gevolgschade, is beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Pallasso voor haar werkzaamheden van opdrachtgever heeft ontvangen, met een maximum van 1.000,00 euro - of, voor zover Pallasso daartoe strekkende verzekering voor mocht hebben afgesloten, tot het bedrag dat in het betreffende geval door die verzekering mocht worden vergoed, tenzij leidinggevenden van Pallasso opzettelijk of door grove schuld, schade hebben veroorzaakt.
8.2 Pallasso is niet aansprakelijk voor winstderving of andere gevolgschade bij opdrachtgever bij niet- of gebrekkig nakomen van de overeenkomst tot het verlenen van diensten door Pallasso.
8.3 Pallasso is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten door derden die zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de opdracht tot het verlenen van diensten.
8.4 Opdrachtgever verleent Pallasso vrijwaring voor alle aanspraken van derden, uit hoofde van schade aan goederen van derden die door Pallasso aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld ter uitvoering van de overeenkomst tot het verlenen van diensten of andere aanspraken van derden jegens Pallasso in verband met de uitvoering van de opdracht.
8.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade toegebracht of ontstaan door opdrachtgever, diens medewerkers of door derden, tijdens de uitvoering van de opdracht, waardoor schade toegebracht of ontstaan tijdens de uitvoering van het te organiseren evenement.
8.6 In geval van schade die door Pallasso in eerste instantie wordt geschat als zijnde kleiner dan 750,00 euro geschiedt de expertise ter vaststelling van het schadebedrag door Pallasso. Bij een schade door Pallasso geschat vanaf 750,00 euro wordt in overleg met opdrachtgever een schadebureau ingeschakeld.
8.7 Alle rechtsvorderingen ingesteld tegen Pallasso verjaren na één jaar na beëindiging van de overeenkomst tot het verlenen van diensten.

Artikel 9. Mededelingsplicht
9.1 Opdrachtgever dient Pallasso onverwijld in te lichten indien beslag gelegd op het gehuurde of indien op enige ander wijze de eigendomsrechten van Pallasso dreigen te worden geschaad. Het vorenstaande is tevens van toepassing in geval van faillissement van de opdrachtgever, indien de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of anderszins heeft opgehouden te betalen.
9.2 Opdrachtgever garandeert dat hij, indien zich een situatie als omschreven in het vorige lid van dit artikel voordoet, de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder danwel curator onverwijld inzage geeft in de tussen opdrachtgever en Pallasso gesloten overeenkomst.

Artikel 10. Ontbinding
10.1 Pallasso is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het gehuurde te stellen indien tijdens de huurperiode blijkt dat de opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst niet of niet op tijd of niet ten volle nakomt, bij overlijden, onder curatelestelling, aanvraag van surseance van betaling of faillissement van opdrachtgever, bij vestiging in het buitenland van opdrachtgever dan wel bij beslag op het gehuurde of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen waarmee Pallasso bij aanvang van de huurovereenkomst niet op de hoogte was.
10.2 Indien door overmacht, waaronder is begrepen ziekte van de medewerkers van Pallasso die zijn aangesteld ter uitvoering van de opdracht, ziekte of door andere redenen afwezige maar door Pallasso geboekte uitvoerders van evenementen, staking van het personeel van Pallasso, bedrijfsstoornissen op de plaats van vestiging van opdrachtgever of andere niet voor rekening van Pallasso komende factoren, door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens opdrachtgever aanbrengen van wijzigingen in de uitvoering van de opdracht, de opdracht niet of niet redelijkerwijze kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de overeenkomst tot dienstverlening, is Pallasso bevoegd de overeenkomst tot dienstverlening te ontbinden, in welk geval zij opdrachtgever per aangetekend schrijven zal berichten onder behoud van alle aanspraken op betaling door opdrachtgever voor tot het tijdstip van ontbinding verrichtte werkzaamheden door Pallasso.

Artikel 11. Geschillen en toepasselijk recht
11.1 Alle geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten die met Pallasso zijn gesloten, daaronder begrepen de enkele invordering van het door opdrachtgever verschuldigde, zullen door de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch worden beslecht.
11.2 Op alle met Pallasso gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.


Algemene Bepalingen m.b.t. het boeken van artiesten.
Deze Algemene Bepalingen m.b.t. het boeken van artiesten zijn een toevoeging op de Algemene
Voorwaarden Pallasso Circus Theater & Entertainment, zoals vermeld in artikel 2.5.

Artikel 1. Definities
1.1 Onder een “artiest” wordt verstaan: iedere artiest, groep van artiesten of musici alsmede betrokken technici en/of iedere vertegenwoordiger die gemachtigd is rechtshandelingen te verrichten namens de individuele artiest en musicus danwel namens een groep van artiesten of musici, alsmede betrokken technici die zich jegens Pallasso tot het geven van een artistieke prestatie (optreden), een of andere in de ruimste in des woords, heeft, respectievelijk hebben verbonden en tevens Pallasso heeft verbonden tot organisatie en uitvoering van een optreden en/of evenement.

Artikel 2. Voorbereiding en uitvoering
2.1 De opdrachtgever verklaart met de prestaties van de artiest, alsmede met de soort of aard van de gecontracteerde prestaties volledig bekend te zijn.
2.2 De opdrachtgever garandeert dat er een goede (kleed) accommodatie zal zijn, waar de artiest zich kan kleden en waar de artiest kan vertoeven tijdens de pauzes. Die accommodatie dient van redelijke afmetingen te zijn, behoorlijk verwarmd te kunnen worden en te zijn voorzien van een goede verlichting, van spiegels en stopcontacten; de betreffende accommodatie dient deugdelijk afgesloten te kunnen worden en zich te bevinden binnen redelijke afstand van sanitaire voorzieningen.
2.3 De opdrachtgever garandeert dat er op de plaats van het optreden een deugdelijk podium zal zijn met inbegrip van noodzakelijke geaarde stroomvoorzieningen, waarop voldoende ruimte is om alle voor het optreden benodigde apparaten, attributen, licht- en geluidsinstallaties, (muziek) instrumenten etc. te plaatsen en waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden. opdrachtgever garandeert dat het podium en geaarde stroomvoorziening, in geval van optreden in open lucht, deugdelijk afgeschermd en afgedekt is, dusdanig dat de weersomstandigheden, - ook onverwachte – geen schade kunnen toebrengen aan de artiest, diens kleding, attributen, apparatuur en andere zaken.
2.4 De opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat artiest en betrokken technici recht hebben op het nuttigen van twee consumpties per uur gedurende het gehele optreden, incluis opbouw en afbraak van voor het optreden benodigde apparatuur, attributen, licht- en geluidsinstallaties, (muziek) instrumenten etc. De opdrachtgever draagt kosteloos zorg voor deze consumpties.
2.5 Indien de accommodatie en/of de geluid- cq lichtvoorziening wordt verzorgd door opdrachtgever en niet voldoet aan de gestelde eisen, is Pallasso gemachtigd het optreden geen doorgang te laten vinden. Opdrachtgever blijft in voorkomende gevallen verplicht het overeengekomen bedrag in haar geheel te voldoen aan Pallasso.
2.6 Eventuele Buma/Stemra rechten en of extra vergunningen komen voor rekening van de opdrachtgever. De auteursrechten worden berekend over het totale overeengekomen bedrag.

2.7 Opdrachtgever zorgt ervoor dat er een vrije parkeerplek binnen een straal van maximaal 100 meter van de locatie is voor de artiest(en) en technici gedurende de opbouw/optreden/evenement/afbouw.

Artikel 3. Beeld- & geluidsopnames
3.1 De opdrachtgever garandeert dat er zonder schriftelijke toestemming van Pallasso geen geluids- en beeldopname van het optreden zullen worden vervaardigd en dat er geen geluidsdragers, affiches, foto’s en/of andere artikelen waarbij de naam, beeltenis en/of logo van de artiest worden gebruikt, voor of tijdens of direct na het optreden worden verkocht in of in de directe omgeving van de lokatie waar wordt opgetreden.

3.2. Tijdens het Evenement/optreden kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden in opdracht van (of met een accreditatie van) de Organisatie/Pallasso. De Bezoeker/gast/opdrachtgever gaat er expliciet mee akkoord dat op en om het podium/evenement/circus/theater/Terrein beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van bezoekers (en dus ook mogelijk van de Bezoeker) van het Evenement en dat deze rechtenvrij zonder aanspraak te maken en worden verspreid c.q. geëxploiteerd via alle mogelijke (sociale)mediavormen.

3.3. Het is de Bezoeker/opdrachtgever toegestaan om tijdens het Optreden/Evenement fotoapparatuur mee op het podium/evenement/circus/theater/Terrein te nemen en hier gebruik van te maken. Onder fotoapparatuur wordt verstaan: digitale compact camera’s met een normale lens, telefoons met fotocamera en wegwerptoestellen. Het is niet toegestaan om professionele fotoapparatuur mee te nemen. Ook het meenemen van een filmcamera is niet toegestaan. Of sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van Pallasso en/of de Organisatie. Als u twijfelt of de fotoapparatuur die u wilt meenemen is toegestaan, neem dan voorafgaand aan het Evenement per e-mail contact op met Pallasso.

3.4. Professionele (pers)fotografen en/of personen die uit commerciële motieven foto- of filmopnamen van een Optreden/Evenement willen maken, dienen in het bezit te zijn van een geldige accreditatie van Palasso en/of de Organisatie. en nadien ook de foto en filmopnames rechtenvrij beschikbaar te stellen aan Pallasso.

3.5. Nadruk van en/of overname uit het optreden, programma(-boekje), posters, andere drukwerken en/of digitale uitingen van Pallasso, de Organisatie of het Evenement is zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Pallasso verboden.

3.6. Pallasso is bevoegd om te inspecteren of in strijd met voornoemde artikelen is gehandeld en is tevens bevoegd mogelijk registraties in te beslag te nemen en/ of te vernietigen.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
4.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen van apparatuurschade, ontstaan door voor, tijdens of na het concert en/of optreden, gevolgen van storingen in de stroomvoorziening, alsmede voor schade aan / zoekraken van of eventuele schade door publiek toegebracht aan accommodaties, decoraties, geluids- en lichtinstallaties, kermisattracties of kledingstukken en alle verdere attributen, tijdens de voorbereiding van het concert, optreden, circus, theater, festiviteit, evenement en/of theaterproductie, tijdens de uitvoering zelf en na afloop van de uitvoering in de lokatie en kleedkamers door het publiek toegebracht.

Artikel 5. Annulering en overmacht
5.1 De opdrachtgever kan een door hem gesloten overeenkomst annuleren, maar blijft verplicht het overeengekomen bedrag te betalen, ook bij bijzondere omstandigheden zoals slecht weer. De opdrachtgever staat bij het aangaan van de overeenkomst in voor het aanwezig zijn van de – voor het optreden – vereiste muziek – en andere van overheidswege noodzakelijke vergunningen.
5.2 Pallasso is gerechtigd de overeenkomst te annuleren, zulks tot uiterlijk 3 dagen voor het geplande optreden, in geval de gecontracteerde artiest op het tijdstip van optreden een televisieoptreden, televisieopname of een optreden buiten de Beneluxlanden heeft. In dat geval zal de opdrachtgever van pallasso of artiest geen schadevergoeding kunnen vorderen.
5.3 Ziekte of arbeidsongeschiktheid van de artiest alsmede alle andere omstandigheden die voor de artiest overmacht opleveren gelden mede als overmacht voor Pallasso. Pallasso is verplicht de opdrachtgever van voormelde omstandigheden op de hoogte te stellen, zodra zij zelf van die omstandigheden op de hoogte is.
5.4 In geval van overmacht aan de zijde van één der partijen zal de ene partij de andere partij onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht. Onder overmacht zal in ieder geval ook begrepen zijn: stakingen, gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onrusten, oproer, muiterij en vordering zoals deze begrippen gedefinieerd zijn in de tekst met het Verbond van Verzekeraars gedeponeerd onder nr 136 1981 Arrondissementsrechtbank Den Haag.

Artikel 6. Verplichtingen artiest
6.1 De artiest is verplicht zich te houden aan de voorschriften, instructies, en aanwijzingen van opdrachtgever en verbindt zich naar beste kunnen op te treden.
6.2 De artiest is verplicht zorg te dragen, dat de benodigde kostuums, rekwisieten, apparatuur, instrumenten, enz. zich in goede staat bevinden cq. functioneren en voldoen aan de vereiste veiligheid.
6.3 De artiest verbindt zich ten minste 5 minuten voor aanvang van het optreden speelklaar aanwezig te zijn in de afgesproken lokatie met al hetgeen voor het optreden nodig is, tenzij tussen Pallasso en de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen en aan de artiest schriftelijk is bevestigd dat op een eerder afgesproken tijdstip speelklaar moet zijn opgebouwd.

6.4 de artiest verklaard met de (getekende door beide partijen) overeenkomst en het afgesproken totaal bedrag incl. Btw vermeld in het contract akkoord te gaan.

De overeengekomen afspraak en bedrag tussen de artiest en pallasso in het contract zijn een totaal bedrag incl. alle materialen, reiskosten en voorzieningen.

6.5 De artiest/medewerkers gaat akkoord die in opdracht van Pallasso zijn aangesteld ter uitvoering van de opdracht of andere redenen geboekte uitvoering en zich niet voldoen aan de afgesproken/overeengekomen afspraak en daar zorgen voor wanprestatie van de opdracht zijn niet voor rekening van Pallasso de voorkomende factoren/kosten die hier uit ontstaan zijn voor eigen rekening van de geboekte artiest/medewerker, en de opdracht niet of niet redelijkerwijze kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de overeenkomst tot dienstverlening, is Pallasso bevoegd de overeenkomst tot dienstverlening te ontbinden of de overeengekomen gage tot maximaal tot 25 procent van het totaal overeengekomen bedrag uit te keren in overleg met de artiest/medewerker.

6.6 De artiest verplicht zich toegezonden kopie contract binnen 5 dagen na ontvangst ondertekent te retourneren aan Pallasso.
Artiest verklaard zich akkoord met algemene voorwaarden en bepalingen gesteld door Pallasso.

Algemene Bepalingen m.b.t. het huren van materialen.
Deze Algemene Bepalingen m.b.t. het huren van materialen zijn een toevoeging op de Algemene Voorwaarden Pallasso Circus,, Theater & Entertainment, zoals vermeld in artikel 2.6.

Artikel 1. Duur en verlenging van de overeenkomst
1.1 In geval van een huurovereenkomst wordt deze aangegaan voor de tijd en tegen het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen. Indien Pallasso toestemming heeft gegeven om het gehuurde terug te brengen op een tijdstip waarop Pallasso niet in staat is het gehuurde feitelijk te ontvangen en te inspecteren, dan loopt de huurtijd door tot het tijdstip van feitelijke ontvangst en inspectie van het gehuurde door Pallasso.
1.2 De opdrachtgever verplicht zich om het gehuurde uiterlijk op de dag en het tijdstip waarop der overeenkomst eindigt bij Pallasso terug te bezorgen, tenzij voordien door de opdrachtgever een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door Pallasso is toegestaan. De aldus verlengde huurtermijn blijft onderworpen aan deze standaardbepalingen.
1.3 Indien verlenging van de overeenkomst niet wordt toegestaan door Pallasso en de opdrachtgever desondanks nalaat om het gehuurde conform het vorige lid van dit artikel tijdig terug te bezorgen, ontstaat voor Pallasso het recht tot onmiddellijke terugname, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag waarop het gehuurde weer in het bezit is van Pallasso, met dien verstande dat de dagprijs over de verlengde periode alsdan verhoogd wordt met een bedrag van € 150,00, onverminderd de eventuele door Pallaso verder te lijden schade en de te maken kosten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een hem niet toerekenbare tekortkoming, zoals een technisch mankement van het gehuurde, dat reeds in aanleg aanwezig was bij het aangaan van de huurovereenkomst.

Artikel 2. Waarborgsom
2.1 De opdrachtgever is verplicht om, voordat het gehuurde door hem in ontvangst worden genomen, aan Pallasso een waarborgsom te overhandigen. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode.
2.2 De waarborgsom mag door de opdrachtgever niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan Pallasso door de opdrachtgever verschuldigde bedragen compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt aan de opdrachtgever geretourneerd indien vaststaat dat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 3. Levering en terugbezorging
3.1 De opdrachtgever dient zelf het gehuurde bij Pallasso op te halen en te retourneren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen dat Pallasso zal zorgdragen voor het brengen en/of retourneren van het gehuurde, waarbij de opdrachtgever er voor zorg dient te dragen dat de locatie waar het gehuurde geplaatst dient te worden op maximaal 10 meter afstand bereikbaar te zijn met zwaar verkeer.
3.2 Indien Pallsso zorg draagt voor het brengen en/of retourneren van het gehuurde zal zulks voor rekening van opdrachtgever geschieden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.3 Indien Pallasso zich jegens de opdrachtgever heeft verplicht om het gehuurde bij de opdrachtgever te bezorgen, zal Pallasso er naar streven om zich zo nauwkeurig mogelijk te houden aan de overeengekomen leveringstermijn. Pallasso kan nooit aansprakelijk worden gesteld, ook niet na ingebrekestelling, indien hij door overmacht niet, niet juist of niet tijdig het gehuurde ter beschikking stelt aan de opdrachtgever. Indien de wederpartij een consument betreft kan de door Pallasso te vergoeden schade ten hoogste de huurprijs bedragen. Onder overmacht wordt verstaan elke van Pallasso wil onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd.
3.4 Indien overeengekomen is dat Pallasso zorg draagt voor het brengen en/of retourneren van het gehuurde kunnen partijen overeenkomen dat opdrachtgever zorgt voor hulp bij levering en/of retournering van het gehuurde. Indien opdrachtgever in dat geval verzuimt zorg te dragen voor de overeengekomen hulp, worden de hierdoor ontstane meerkosten doorberekend aan opdrachtgever en kan Pallasso terstond eenzijdig de overeenkomst beëindigen, onverminderd de aanspraak op de overeengekomen huurbedragen en onverminderd het recht op schadevergoeding.
3.5 De opdrachtgever kan nooit eigenaar worden van het gehuurde. Indien de opdrachtgever zich opzettelijk het gehuurde toeëigent is er sprake van verduistering van het gehuurde.

Artikel 4. Inspectie
4.1 De opdrachtgever is gehouden om de aan hem verhuurde zaken voorafgaande aan de ingebruikneming en/of installatie te inspecteren. Klachten wegens een of meerdere kennelijke gebreken dienen binnen bekwame tijd nadat de gebreken zijn ontdekt of redelijkerwijze ontdekt hadden moeten worden, doch in ieder geval binnen 2 dagen na ontdekking, schriftelijk aan Pallasso onder opgave van redenen te worden medegedeeld. Onderbreking van het genot van het gehuurde, door welke oorzaak dan ook, komt niet voor reclame in aanmerking.
4.2 Indien het gehuurde door Pallasso naar het bedrijf van Pallasso wordt teruggebracht, wordt het gehuurde bij terugkomst in het bedrijf van Pallasso gecontroleerd. Het meenemen van het gehuurde door Pallasso is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de opdrachtgever bij de controle aanwezig wil zijn, moet hij binnen 12 uur nadat het gehuurde bij Pallasso terug is een afspraak maken over het tijdstip van de controle. Als schade, verlies, niet schoonmaken of onjuist verpakken vastgesteld is, zonder dat de opdrachtgever daarbij aanwezig was, laat Pallasso dit binnen 10 werkdagen, nadat het gehuurde bij Pallasso terug is gekomen, schriftelijk weten. De opdrachtgever krijgt dan 48 uren de tijd om bij Pallasso tevens de schade te komen vaststellen. Indien de opdrachtgever binnen die termijn niet reageert, wordt dit als aanvaarding van de schade beschouwd. Pallasso kan dan tot onmiddellijke reparatie of vervanging overgaan en alle kosten aan de opdrachtgever berekenen.
4.3 Beschadigde huurgoederen, c.q. onderdelen, waarvan geen herstel meer mogelijk is, worden gedurende ten hoogste 30 dagen na de datum waarop de schade gefactureerd wordt ter beschikking van de opdrachtgever gehouden.ontbinding
4.4 De opdrachtgever machtigt hierbij Pallasso of door deze aangewezen personen om het gehuurde te controleren, waar het zich ook bevindt, dan wel zich weer in het bezit van het gehuurde te stellen. In het geval dat het gehuurde door Pallasso is teruggehaald behoudt hij alle rechten om de ter zake gemaakte kosten of door de verbreking van de overeenkomst geleden schade op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 5. Risico laden/lossen
5.1 De opdrachtgever draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De opdrachtgever is verplicht het gehuurde te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van het gehuurde en de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor opdrachtgevers die het gehuurde door Pallasso aangeleverd krijgen in containers of anderszins en zelf lossen en weer laden. Het gehuurde dient zorgvuldig geladen te worden, zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading.

Artikel 6. Gebruik en onderhoud
6.1 De opdrachtgever stemt ermee in dat het gehuurde op het overeengekomen tijdstip bij Pallasso wordt terugbezorgd, in dezelfde staat als waarin de opdrachtgever het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huur. De opdrachtgever dient het gehuurde gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt in juiste kratten en/of verpakkingsmaterialen te retourneren, zoals hij deze ontvangen heeft. Extra arbeidstijd door onvoldoende sorteren of niet reinigen wordt in rekening gebracht.
6.2 De opdrachtgever verplicht zich om het gehuurde enkel en alleen te gebruiken, te bedienen en te behandelen conform het gestelde in de aan hem overhandigde of anderszins ter hand gestelde handleiding en bedienings- en gebruiksvoorschriften. Tevens verplicht de opdrachtgever zich om de aan hem verhuurde zaken te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het bestemd is.
6.3 De opdrachtgever verklaart door middel van ondertekening van de overeenkomst een exemplaar van de handleiding c.q. bedienings- en gebruiksvoorschriften van Pallasso te hebben ontvangen.
6.4 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om veranderingen aan het gehuurde aan te brengen en/of zelf reparaties te verrichten aan het gehuurde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pallasso.
6.5 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pallasso is het de opdrachtgever niet toegestaan om het gehuurde onder te verhuren danwel aan een derde ter beschikking te stellen.
6.6 De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van eventuele vergunningen en/of ontheffingen in verband met het gebruik van het gehuurde.
6.7 De opdrachtgever zorgt ervoor dat het terrein c.q. de ruimte alwaar het gehuurde wordt gebruikt zodanig is dat gebruik van het gehuurde conform handleiding en bedienings- en gebruiksvoorschriften mogelijk is.
6.8 De opdrachtgever zorgt voor aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten en/of verlichting en/of verwarming en/of gas en/of perslucht en/of water en/of energietoevoer en/of andere faciliteiten die noodzakelijk zijn om gebruik te maken van het gehuurde. Alles conform de in de overeenkomst opgenomen bepalingen.

Artikel 7. Veiligheid/toezicht
7.1 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de opdrachtgever, bij gebruik van het gehuurde, zelf voor permanent toezicht door een persoon van 18 jaar of ouder zorg draagt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overgekomen is. De veiligheid is een zaak van de opdrachtgever zelf. Voor de veiligheid van de opdrachtgever of van derden kan Pallasso niet instaan en is ook hier niet voor aansprakelijk.

Artikel 8. Schade
8.1 Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk aan Pallasso te worden gemeld. De opdrachtgever verplicht zich om de schade aan het gehuurde ten gevolge van zorgeloos c.q. foutief of abnormaal gebruik, het gebruik van ongeschikte accessoires alsmede bij verlies, beschadiging, onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde, het gehuurde alsmede onderdelen en/of toebehoren aan Pallasso te vergoeden tegen waarde van de aan te kopen nieuwe goederen ter vervanging van het verlorene, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om alle overige schade, waaronder winstderving, kosten en interesten, aan Pallasso te vergoeden.
8.2 De opdrachtgever wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De opdrachtgever is verplicht om preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde, aangezien de opdrachtgever een teruggaveplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, ook niet door toeval of ingreep van een derde.
8.3 Pallasso adviseert de opdrachtgever zich naar gelang het risico tegen brand, diefstal, molest, verlies, beschadiging etc. te verzekeren.
8.4 Pallasso is niet aansprakelijk voor schade die is geleden door de opdrachtgever en/of gebruikers van het gehuurde, die ontstaan is in verband met het gehuurde, ook niet indien opdrachtgever in strijd handelt met het gestelde in de artikelen 9 en 10 van de onderhavige voorwaarden.
8.5 Pallasso is niet aansprakelijk voor tijd- en materiaalverlies of andere gevolgschade wegens gebreken aan het gehuurde of wegens het gebruik van het gehuurde, behalve indien de schade is veroorzaakt als gevolg van een omstandigheid die is ontstaan door ernstige schuld of grove nalatigheid van de zijde van Pallasso danwel personen of gereedschappen, machinerieën waarvoor zij aansprakelijk geacht moet worden.
8.6 De opdrachtgever vrijwaart Pallasso voor alle schade van gebruikers van het gehuurde waarvoor Pallasso aansprakelijk mocht zijn en voor alle boete’s die aan Pallasso mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de opdrachtgever en/of gebruikers van het gehuurde gepleegde strafbare feiten, tenzij de door Pallasso verschuldigde boete’s een gevolg zijn van een defect aan het gehuurde dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij aanvang van de huur. De opdrachtgever vrijwaart Pallasso tevens voor alle schade en kosten welke mochten ontstaan in verband met de locatie, ondergrond of toegangsweg.

Artikel 9. Retourneringen
9.1 Retournering van verbruiksgoederen bij het gehuurde is uitsluitend en alleen mogelijk indien er sprake is van onaangebroken goederen, en eerst na uitdrukkelijke toestemming van Pallasso.

Artikel 10. Annuleren
10.1 De opdrachtgever kan gebruik maken van de mogelijkheid om te annuleren tot uiterlijk een maand voor de overeengekomen datum van de boeking/ huurperiode .                   De annulering dient dan ten allen tijde uitdrukkelijk schriftelijk te geschieden naar Pallasso.
10.2 Indien annulering tot en met 14 dagen voor aanvang van de boeking/ huurperiode geschiedt, dient de opdrachtgever 50% van het totaal bedrag te betalen.
10.3 Indien annulering plaatsvindt tussen 14 tot en met 4 dagen voor aanvang van de boeking/ huurperiode dient te opdrachtgever 75% van het totaal bedrag te betalen.
10.4 Indien annulering 4 dagen of minder voor aanvang van de boeking/ huurperiode plaatsvindt, dient de opdrachtgever de volledig overeengekomen totaal bedrag te betalen.

 

Pallasso "Circus, Theater & Entertainment is niet aansprakelijk te stellen in welke vorm dan ook anderzijds dan is vermeld in de algemene voorwaarden.